Escola Marinada de Palau, SCCL Administracions públiques Palau Solità i Plegamans Barcelona

L'Escola Marinada és un centre d'ensenyament privat concertat laic, el titular del qual és la cooperativa de pares que el gestiona a través d'una junta.

Pertanyem a la Fed. de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya, la Fecec, i a l'Agrupació Escolar Catalana, l'AEC, una associació d'escoles amb una reconeguda personalitat pedagògica que ofereix un ensenyament de qualitat on tot l'equip docent, en formació constant, comparteix el mateix projecte educatiu.

Petita història d'una gran escola

L'Escola Marinada va ser fundada l'any 1967 com a reflex de les inquietuds d'un grup de pares del municipi que no es conformaven amb l'oferta educativa d'aleshores. Al llarg d'aquests anys s'ha anat adaptant als diferents sistemes educatius i plans d'estudis , mantenint sempre els seus trets d'identitat i cercant tot allò que possibiliti el creixement dels nostres alumnes en tots els àmbits de la seva personalitat.

L'escola ha tingut diverses ubicacions: a casa de la família Folch, els baixos de l'Ajuntament i l'actual edifici de Primària, inaugurat l'any 1969, al carrer de Sant Miquel. El 1997 s'inaugura el nou centre de Secundària, al passeig de la Carrerada, per poder-se adaptar al marc del nou sistema educatiu.

La bona relació entre els membres que formen la comunitat educativa (mestres, alumnes, personal no docent i pares) ha estat sempre un dels trets més característics, que ha perdurat per damunt de tots els canvis, mantenint així aquest caràcter familiar que fa l'ensenyament més proper i assequible.

Partint d'una constant inquietud pedagògica i d'un equip docent consolidat s'ha aconseguit crear una línia d'escola amb projectes de renovació constant, mantenint el que el temps i l'experiència ens han ensenyat.

Hem d'entendre una cooperativa com una unitat econòmica en la qual l'element fonamental és la col·laboració entre els socis cooperadors envers la consecució de l'objectiu social que s'han proposat. D'aquesta definició podem deduir que el soci és el principal capital de la cooperativa, és a dir, la persona que participa forçosament en l'activitat econòmica i social de la cooperativa. Per tant, sense socis actius no tenim cooperativa.

Les normes bàsiques de funcionament que caracteritzen una cooperativa són:

  • La lliure adhesió i la baixa voluntària; el principi de portes obertes.
  • La variabilitat del capital social segons el nombre de socis.
  • Una estructura i una gestió democràtica; la primacia de les persones sobre el capital.

L'objecte social d'una cooperativa d'ensenyament és oferir, sense ànim de lucre, activitats docents en qualsevol àmbit. En el cas de l'Escola Marinada, l'actuació principal de la cooperativa és donar un servei de qualitat pel que fa a l'ensenyament obligatori i l'educació.

La nostra escola és d'una línia i ofereix Ed. Infantil, Ed. Primària i Ed. Secundària. 


Ed. Infantil (P3, P4 i P5)

L'objectiu de l'educació infantil és que els nens i nenes puguin obtenir unes capacitats que els permetin desenvolupar-se com a persones i facilitar els seus aprenentatges.

Les capacitats que es desenvoluparan durant l'etapa són:

  1. Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma
  2. Aprendre a pensar i a comunicar
  3. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa
  4. Aprendre a conviure i habitar el món


Ed. Primària (1r a 6è)
L'objectiu de l'Educació Primària és assolir les competències bàsiques al llarg del tres cicles.

Cicle inicial: de 6 a 8 anys.
Cicle mitjà: de 9 a 10 anys
Cicle superior: d'11 a 12 anys.

Una competència bàsica és la capacitat que han de tenir els alumnes per aplicar coneixements, habilitats i actituds apreses en diferents contextos, és a dir, en diferents situacions de la vida quotidiana.

Les vuit competències que s'han d'assolir en acabar l'etapa de l'educació primària són les que es consideren bàsiques per afavorir que siguin autònoms a l'hora d'aprendre i tinguin un desenvolupament personal i social.

Competència comunicativa lingüística i audiovisual
Competències artística i cultural
Tractament de la informació i competència digital
Competència matemàtica
Competència d'aprendre a aprendre
Competència d'autonomia i iniciativa personal
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
Competència social i ciutadana

 

Ed. Secundària  (1r a 4t )
L'objectiu d'aquesta etapa és proporcionar als nois i noies una educació que els permeti assegurar un desenvolupament personal sòlid, adquirir les competències personals i socials relatives a l'expressió i comprensió oral, a l'escriptura, al càlcul i a la resolució de problemes de la vida quotidiana. Un currículum per competències significa ensenyar per aprendre i seguir aprenent al llarg de tota la vida.

S'organitza en diferents matèries obligatòries al llarg dels quatre cursos. En els tres primers cursos aquestes matèries es complementen amb algunes hores de matèries optatives.

A més, al quart curs, rebran una orientació específica per tal que coneguin quins són els estudis que poden seguir una vegada acabada l'ESO i les sortides laborals que té cadascun dels estudis.