Escola Marinada de Palau, SCCL Administracions públiques Palau Solità i Plegamans Barcelona


El nostre model educatiu
vol contribuir al desenvolupament de persones autònomes, solidàries, responsables i compromeses.

Entenem l'educació com una tasca compartida amb la família i la seva col.laboració és fonamental per l'educació integral de l'alumne.

Ens identifiquem amb la cultura pròpia de Catalunya i eduquem per conèixer i respectar altres cultures d'Europa i del món.

El centre es manifesta laic i pluralista. És per això que no fa adoctrinament, ni permet cap mena d'intransigència o fanatisme que pugui ser discriminatori pel qualsevol membre de la comunitat educativa.

Defensem un ensenyament de qualitat que garanteixi el ple desenvolupament de les capacitats intel·lectuals, físiques i afectives dels alumnes.

Optem per l'anglès com a primera llengua estrangera introduint el seu aprenentatge des de l'Educació Infantil. Als 12 anys els alumnes poden iniciar el coneixement del francès.

Volem que els nostres alumnes aprenguin amb la tecnologia, aprendre a saber utilitzar la informació i aprendre a treballar en el nou entorn.

El nostre repte és ensenyar a aprendre, per això afavorim que els nostres alumnes mantinguin la inquietud pel saber i adquireixin les estratègies necessàries per aconseguir-ho. Tenir, sempre, ganes d'aprendre.

Oferim un ensenyament diferenciat però dins d'un projecte i objectius comuns. Per això apliquem diferents mètodes de treball per assolir un bon nivell de coneixements, aptituds i hàbits.

Eduquem per a la igualtat i tolerància sense cap mena de discriminació per raó de gènere, classe i ètnia.

El nostre funcionament en règim de cooperativa garanteix l'estabilitat del projecte pedagògic d'una escola catalana, plural i oberta a tothom.

El nostre Centre accepta la responsabilitat de formar el seu alumnat en el marc del conjunt de valors, actituds i normes que caracteritzen una societat plural i democràtica. Per això fomentem:

La tolerància, respectant que es donin opinions i situacions que poden ser distintes a les pròpies.

La participació, integrant els alumnes i personal en projectes comuns i col·lectius de forma responsable i activa.  

La solidaritat, responsabilitzar-se activament davant de situacions que, encara que no personalment, sí afecten a la resta de la col·lectivitat, ja sigui de forma puntual o permanent.

L'autonomia o actitud de buscar individualment els recursos necessaris per resoldre situacions concretes.

El coneixement de les pròpies possibilitats prenent consciència de la pròpia situació de partença i de les possibles vies d'avenç.  

L'interès de superació o voluntat de millora referida tant a l'àmbit personal com col·lectiu.

L'esperit crític i reflexiu, a través del raonament lògic i analític, tot superant prejudicis i preconcepcions, davant de situacions noves o habituals.

La creativitat, mitjançant una actitud oberta a la innovació i a la recerca de solucions deferents a les normals.

La sensibilitat, envers el medi ambient fent paleses les repercussions negatives que té el seu ús indiscriminat.

L'arrelament, a l'entorn local, comarcal i alhora d'un món cada cop més global.

Carta de compromís ESO                                          Carta de compromís PRIMÀRIA