Escola Marinada de Palau, SCCL Administracions públiques Palau Solità i Plegamans Barcelona

President Cooperativa: Oriol Asturgó

Tresorera:  Montse Egea

Secretària:  Marta Manent

Vocals: Glòria Olivé, Miquel Rey, Jordi Cases, Núria Carol, Raquel Janés, Meritxell Sapés, Montserrat Ventura, Anna Duran, Xavier Anglada

Interventora: Marta Picas

Interventora suplent: Laura Riera

 

 

El Consell Escolar és l'organ de govern col·legicat  representatiu de la comunitat educativa de l'escola. Està format per pares i mares, personal  docent i no docent, alumnes i representants de la titularitat amb el objectiu de treballar de manera conjunta per aconseguir qualitat en l'ensenyament de tots els alumnes, harmonia en la convivència de la comunitat educativa i eficàcia i transparència en la gestió del Centre.

 FuncionsGarantir el compliment de les normes generals del procés d'admissió dels alumnes.Aprovar, a proposta de la titular, el pressupost anual pel que fa als fons provinents e l'Administració.Aprovar la rendició de comptes corresponent al curs anterior.Aprovar la programació general de l'escola que anualment elabora l'equip directiu.VigènciaEl Consell Escolar té una vigència de quatre anys a partir de la seva constitució, i renovarà el 50 % dels seus membres (els representants dels pares, professors i alumnes) als dos anys.Nombre de reunions

El Consell Escolar es reunirà preceptivament a l'inici de les activitats lectives del curs escolar i al final de curs. En sessió extraordinària, es reunirà sempre que el president ho cregui oportú, i també a proposta del titular o de la majoria absoluta dels membres del Consell.


Composició
  

Directora (presidenta del Consell Escolar): Dolors Guasch

Representants titularitat: Oriol Asturgó i Falcón, Sonia Fernández Martínez, Glòria Olivé Picart

Representants professorat: Lauri Palomero, Núria Soler Batllori, Marta Olmos Ruiz, Patricia Castillo.

Representants pares o tutors dels alumnes:Vanessa Pacheco López, Marta Tuà Sardà, Sílvia Olivé, pendent 1 representant.

Representants d’alumnes:Genís Colomer Gallardo i Helena Duran Llorca.

Representant del personal d’administració i serveis:  Sacro Mesa Piernas

 

*Renovació parcial del consell escolar cada dos anys 

Directora: Dolors Guasch

Sots Directora: Meritxell Ventura

Cap d’estudis d’Infantil i Primària: Núria Soler

Cap d’estudis Secundària: Mariona Duran


Personal no docent de Primària 

Secretaria

Cap d'administració:  Sacro Mesa              

Auxiliar administració: Alba Hita         

Auxiliar administrativa: Núria Lerín   


Acollides i espai migdia

Coordinadora: Lauri Palomero
Monitores: Sonia Duran, Núria Lerín, Marina Marín, Laura García, Esther López, Lali Sampons, Eva Gómez, Gala Sandoval, Cristina Pros, Marina Garcia.

 

Personal no docent Secundària

Secretaria

Administració: Adelheid De Boulle   
Auxiliar administrativa: Núria Lerin            

              

      

 

 

 


 

 

ED.INFANTIL

 

Rosa Sors i Esther López 

Tutora I3

 

 

 

Lourdes Agustí

Tutora I4

 

 

 

Meritxell Ventura

Tutora I5

 Sotsdirectora

 

 

Esther López

Anglès Ed. Infantil  Coord. E.Inf    

Sònia Durán

Tèc. Inf. Suport I3  Coord. Espai migdia    

 

ED. PRIMÀRIA

 

Mercè Castellvell

Tutora de 1r

 Coord. d’ CI

 

 

Gemma Torras

Tutora de 2n

 Suports A.E.E.

 

 

Bet Gómez

Tutora de 3r

 

 

 

Núria Soler

Tutora de 4t

 Cap d'estudis i coord.  de CM

 

 

Lauri Palomero Mestra prim./Suports

 

 

 

Laura Gómez

Tutora 5è

     
Àngela Camacho

Tutora de 6è

 Coord. Web/TAC i coord.de CS

 

 

Raimon Pujol

Ed. Física/suports

 

 

 

Roser Cantón

Anglès Primària

 

 

 

Emili Legaz

Música/Suports

 

 

 

 Àngels Escuder  Mestre primària/suports  

 

 

 Miquel Escura  Mestre TAC / suports  Coord. TRAMS    

 

ED. SECUNDÀRIA 

 

Mariona Duran

Tutora de 1r

 Cap d’estudis de Secundària

 

 

Virgina Puente

Tutora de 1r

Coord. de projectes 

 

 

Anna Corominas

Tutora de 2n

 

 

 

Miquel Rosales

Tutor de 2n

 Coord. informàtica

 

 

Patrícia Castillo

Tutora de 3r

 

 

 

Marta Olmos

Tutora de 3r

 Coord. tècnica

 

 

Susana Lloret Tutora de 4t

 

 

 

Francesc Real

Tutor de 4t

 

 

 

Judit Oltra

Esp. Socials

Coord. Web 

 

 

Ricard Solan

E.Física

 

 

 

Pilar Villar

Música

 

   

Enric Aguilar

E.V.P 

 

   DEPARTAMENT D'ORIENTACIÓ
Gisela Vila Psicopedag./suport Dep. d'orientació    
Mariona Duran Psicòloga/suports Dep. d'orientació    
Gemma Torras Logopeda/Mestra AEE Dep. d'orientació    
 
 
 
 
EDIFICI C/SANT MIQUEL (ED. INFANTIL i 1r, 2n, 3r i 4t de PRIMÀRIA)
 
 
 
Matí
espai/porta
Tarda
espai/porta
Ed. Infantil
9.15 a 12.15
porta principal
14.45 a 16.45
porta principal
Cicle Inicial
9.15 a 13.15
porta principal
14.55 a 16.55
porta principal
      Cicle mitjà
9.15 a 13.15
porta lateral
14.55 - 16.55
porta lateral
         

 
 
 
 
EDIFICI PASSEIG DE LA CARRERADA (5è, 6è de PRIMÀRIA I ED. SECUNDÀRIA)
 
 
 
Matí
espai/porta
Tarda
espai/porta
Cicle superior
9.15 a 13.15
porta secretaria
14.45 a 16.45
porta secretaria
1r i 2n ESO
9.20 a 13.45
8.30 a 12.50
(dimarts)
porta semisòtan
15.00 a 17.00
porta semisòtan
3r i 4t ESO
8.25 a 13.45
8.25 a 12.50
(dimarts)
porta semisòtan
15.00 - 17.00
(dl, dm, dc)
porta semisòtan
         

Curs 22-23

1r trimestre

Inici del curs Infantil i Primària

5 de setembre de 2022

Inici del curs Educació Secundària

7 de setembre de 2022

Festa de lliure disposició  31 d'octubre de 2022

Festiu

12 d'octubre de 2022

Festiu

1 de novembre de 2022

Festiu

6 de desembre de 2022

Festa de lliure disposició

9 de desembre de 2022

Festiu

8 de desembre de 2022

Festa Nadal
Acabament de trimestre

21 de desembre de 2022

Vacances de Nadal

22 de desembre al 8 de gener de 2023 (ambdós inclosos)

 2n trimestre 


Inici de trimestre

9 de gener de 2023
Carnestoltes (interna)

17 de febrer de 2023

Festa de lliure disposició

20 de febrer de 2023

Jornada de portes obertes

25 de febrer de 2023

Festa de lliure disposició

17 de març de 2023

Vacances de Setmana Santa 3 al 10 d'abril de 2023
   

 

 3r trimestre 

Inici de trimestre

11 d'abril de 2023/ 20 de març de 2023 (ESO)

Festiu 1 de maig de 2023
Festa de lliure disposició 26 de maig de 2023
Festa local 29 de maig de 2023
Acabament trimestre 22 de juny (festa fi de curs) Infantil i Primària
20 de juny (Educació Secundària)
*Jornada escolar al matí.Els alumnes que dinin a l'escola sortiran a les 15.00h